Tuesday, 18 July 2017

YML/FW: Gwahoddiad: Adref nid Ysbyty, Sioe Fawr // 26.7.17 // Invitation: Home not Hospital, Royal Welsh

I’r rhai hynny sy’n mynychu’r Sioe Fawr eleni, hoffwn eich gwahodd i

English

Adref nid Ysbyty
Gwella gofal yng nghefn gwlad
PRYD: 1PM, 26 GORFFENNAF 2017
LLE: PAFILIWN UNDEB AMAETHWYR CYMRU, SIOE FAWR
GAN GYNNWYS: CINIO YSGAFN
Bydd Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru Sue Evans yn cadeirio trafodaeth panel ar wella gofal yng nghefn gwlad efo:
· Carl Cooper, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
· Dylan Owen, Gwasanaethau Oedolion, Cyngor Powys
· Lilly Warren, Fforwm EngAge 50+ Llanfair-ym-Muallt
· Elonwy Williams, RABI Cymru
· Mary Wimbury, Fforwm Gofal Cymru

Os hoffech chi fynychu’r digwyddiad, RSVP â Ceri Williams arceri.williams@gofalcymdeithasol.cymru


Home not Hospital
Improving care in rural communities
WHEN: 1PM, 26 JULY 2017
WHERE: FARMERS UNION OF WALES PAVILLION, ROYAL WELSH SHOW
INCLUDING: BUFFET LUNCH
Social Care Wales’s Chief Executive Sue Evans will chair a panel discussion about improving care in rural communities with:
· Carl Cooper, Powys Association of Voluntary Organisations
· Dylan Owen, Adult Services, Powys Council
· Lilly Warren, Builth Wells EngAge 50+ Forum
· Mary Wimbury, Care Forum Wales
· Elonwy Williams, Royal Agricultural Benevolent Institution

If you’re interested in attending the event, please RSVP to Ceri Williams atceri.williams@socialcare.wales.

Bilingualism at work - Free training for the third sector

21 September, Llandrindod Wells

Training for third sector organisations on developing bilingual services

http://mailchi.mp/wcva/bilingualism-at-work-free-training-for-the-third-sector-dwyieithrwydd-ar-waith-hyfforddiant-am-ddim-ir-trydydd-sector?e=44e3a4b0ad

Dwyieithrwydd ar waith  - 21 Medi 2017, Llandrindod Wells

Meet the Commissioner Event - 11 August

Friday 11 August 2017      10.00am – 12.30pm
PAVO Offices, Unit 30 Ddole Road Enterprise Park, Llandrindod Wells, LD1 6DF

You are invited to attend an event to meet prevention and early intervention commissioners from the Children & Young People’s Partnership to learn about and discuss the potential future commissioning opportunities available during the 2017/18 financial year and beyond.

Discussing the strategic direction of prevention and early intervention services for children, young people and their families in Powys and will be focussing on the recommissioning of the Families First programme which will take place during 2017/18. You will have the opportunity to meet the team, hear more about these developments and ask any questions you may have. Welsh Government has slightly changed the focus of the Families First programme in order to address Adverse Childhood Experiences (ACEs) and you can find out more about these here: http://www.aces.me.uk/in-wales/
To book please contact  Darren.smith@pavo.org.uk or call 01597 822 191 to reserve your place. Please inform us of any access or communications requirements.

Policy Officer - Older People Commissioner for Wales

Driving Change for Older People across Wales

The Older People’s Commissioner for Wales is an independent voice and champion for older people across Wales. Working for the Commissioner, you will be part of a dynamic and fast paced organisation, delivering positive outcomes that make Wales a good place to grow older.

Policy Officer
1 year Fixed Term
£26,800 - £32,550 per annum

Accountable to the Director of Wellbeing and Empowerment, the Policy Officer will be required to undertake research and analysis in relation to the key priorities of the Commissioner, respond to consultations, and work with Policy Leads in the organisation to consolidate current policy positions.

The post holder will support the Commissioner and Director of Wellbeing and Empowerment with specific work-streams and will play a key role in supporting the Wellbeing and Empowerment Team to deliver impactful change for older people.

The post holder will need to be proactive and flexible to be able to respond to changing priorities.

Applications may be submitted in Welsh, an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Closing Date: 18 August 2017 5.00pm.

For more information and application details, please visit http://www.olderpeoplewales.com/en/about/Vacancies/Apply.aspx


Sbarduno Newid i Bobl Hŷn ledled Cymru
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol er mwyn gwneud Cymru yn lle da i dyfu’n hŷn ynddo.

Swyddog Polisi
Cyfnod Penodol o 1 flwyddyn
£26,800 - £32,550 y flwyddyn

Yn atebol i'r Cyfarwyddwr Lles a Grymuso, bydd gofyn i'r Swyddog Polisi gynnal gwaith ymchwil a dadansoddi yng nghyswllt prif flaenoriaethau'r Comisiynydd, ymateb i ymgyngoriadau, a gweithio gydag Arweinwyr Polisi yn y sefydliad i gadarnhau sefyllfaoedd polisi presennol.
Bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r Comisiynydd a'r Cyfarwyddwr Lles a Grymuso gyda ffrydiau gwaith penodol, ac yn chwarae rôl allweddol yn cefnogi'r Tîm Lles a Grymuso wrth sicrhau newid dylanwadol i bobl hŷn.
Bydd angen i ddeiliad y swydd fod yn rhagweithiol ac yn hyblyg er mwyn gallu ymateb i flaenoriaethau sy'n newid.
Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.
Dyddiad Cau: 18 Awst 2017 5.00y.p.
I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies/Apply.aspx

Monday, 17 July 2017

Carers Information and Support Programme

This programme is not only an opportunity for individuals to be informed about dementia but also a chance to generate peer support from others who may be experiencing similar issues and therefore reducing the isolation that a carer can sometimes feel.

Carers Information and Support Programme which will be taking place on the following dates:

Friday 18th August
Friday 25th August
Friday 1st September
Friday 8th September

To be held at: Bethshan, Heol Treowen, Newtown, Powys, SY16 1JA
Ian.Byrne@alzheimers.org.uk or David Allmark on 01352 700712